Stichting Landelijke Pijn Organisatie
Jaarwerk 2022
Breda, 19 juli 2023.


2
INHOUD
INLEIDING……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
BALANS …………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
ACTIVA………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
PASSIVA ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
RESULTATENREKENING …………………………………………………………………………………………………………… 6
TOELICHTING OP DE BALANS …………………………………………………………………………………………………… 7
TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING……………………………………………………………………………… 8
VERKLARING KASCOMMISSIE…………………………………………………………..Error! Bookmark not defined.
ONDERTEKENING……………………………………………………………………………Error! Bookmark not defined.


3
INLEIDING
Het jaar 2022 was voor de Landelijke Pijn Organisatie (verder LPO) een startjaar.
De oprichting van de LPO vond plaats ten kantore van notaris Sterel c.s. te Amsterdam op 17 december 2021 en nadien, op 20 december 2021,ingeschreven bij de KvK onder nummer 84813873.
Na de inrichting van het bestuur werd een kernteam gevormd, alle leden op vrijwillige en onbezoldigde basis.
In 2022 werd de LPO de ANBI-status toegekend en sloot zij zich aan bij het netwerk “Iederin”. Daarnaast werd de certificering via toezichthouder CBF aangevraagd. De verwachting is dat deze certificering in 2023 zal volgen.
Als voorbereiding op het genereren van fondsen is samenwerking gezocht met diverse adviserende personen en organisaties.
Einde 2022 ontving de LPO haar tweede serieuze gift van een filantroop, via het platform “Beter Geven”. Een eerste gift kwam vroeg 2022 al binnen uit de directe leefomgeving van de voorzitter. De gift van de filantroop is verstrekt ter dekking
van de startkosten én het laten verrichten van voortgangs-onderzoek.
Daarnaast meldde zich een aantal “LPO-sympathisanten” voor het doen van een jaarlijkse of een eenmalige bijdrage.
Voor 2023 en de daarop volgende jaren is het plan om de inkomsten uit diverse bronnen te vergroten, met het doel om naast de jaarlijkse vaste kosten ook de bouw van “Pijnstad” binnen een nieuw te bouwen site te kunnen financieren.
Ter controle van de financiële gang van zaken in 2022 is een eerste kascommissie benoemd. Deze kascommissie zal, eerst na controles, aan het bestuur decharge van haar taak verlenen.
Het bestuur