Gedragsregels van de Landelijke Pijn Organisatie (LPO)

Deze gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de LPO, waarbij:
a. De gedragscode geldt voor alle vrijwilligers en bestuursleden.
b. De gedragscode geldt voor de bezoekers op alle door de LPO georganiseerde activiteiten.

De vrijwilliger van de LPO:

ALGEMEEN
 1. Onderschrijft de verantwoordelijkheid van de LPO en draagt bij aan de verantwoordelijkheid van de LPO in de ondersteuning van chronische pijnpatiënten en hun naasten.
PROFESSIONALITEIT
 1. Kent het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen: hij of zij beoefent de LPO-functie op een efficiënte en ethisch verantwoorde wijze, rekening houdend met ieders belang binnen de LPO en overtreedt niet de regels uit deze gedragscode.
 2. Is betrouwbaar: houdt zich aan regels, waaronder de statuten, reglementen en afspraken. Informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel van de LPO.
 3. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van mensen of organisaties buiten de LPO te gebruiken.
 4. Stelt zich dienstbaar op en richt zich op het belang van alle stakeholders. Belangen worden op een correcte wijze gewogen.
 5. Is zorgvuldig: handelt met respect en stelt gelijke behandeling van ieder mens voorop.
 6. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie.
PERSOONLIJKE INTEGRITEIT
 1. Onthoudt zich van gedragingen waardoor de LPO in diskrediet kan worden gebracht: gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 2. Blijft van anderen af: raakt niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruikt geen fysiek geweld. Onthoudt zich van seksuele intimidatie.
 3. Neemt de verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele intimidatie, te melden bij het bestuur van de LPO. Daar waar een bestuurslid betrokken is: bij een daartoe ingerichte en erkende landelijke organisatie.
 4. Is financieel transparant: de vrijwilliger zal nooit enige vorm van diefstal, corruptie, fraude of omkoping bezigen en zal op een correcte wijze met de LPO-middelen omgaan.
 5. Neemt geen persoonlijke giften aan welke jaarlijks een (contante-) waarde van EUR 50,- overstijgen.
 6. Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling:
  De vrijwilliger zal geen cliënten voor eigen belang trachten te werven via de LPO of onder de sympathisanten van de LPO. Dus:
  • Bespreekt het (voornemen tot het) uitoefenen van een betaalde functie buiten de LPO, waarbij pijnpatiënten zijn betrokken, tevoren met het bestuur.
  • Zal iedere vorm van oneerlijke concurrentieverhoudingen uitsluiten.
  • Zal geen reclame maken voor zijn of haar eigen bedrijf of praktijk via de LPO.
  • Zal geen erkenning voor zijn persoonlijke visie realiseren via de activiteiten van of voor de LPO.
VERANTWOORDELIJKHEID
 1. Werkt mee aan een heldere en open communicatie: op alle niveaus wordt een ieder zo geïnformeerd dat iedereen de eigen rol binnen de LPO optimaal kan vervullen. Communicatie met medewerkers van de LPO, tussen vrijwilligers en met externen zal op een eerlijke en open manier plaatsvinden.
 2. Zet zich in voor een goede samenwerking: het is belangrijk dat vrijwilligers, zowel intern als extern, goed met elkaar kunnen samenwerken.
ALGEMEEN
 1. Deze gedragscode wordt door de LPO via haar internetsite publiekelijk bekend gemaakt.
 2. Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de LPO belast.
 3. In geval van overtreding van de gedragscode wordt het bestuur van de LPO graag schriftlelijk hierover geïnformeerd. Het bestuur zal na melding passende maatregelen nemen.